BATL ir pret pašvaldību tiešu ietekmi uz kapitālsabiedrību darbību brīvostās un aicina Prezidentu neizsludināt likumu

Biedrības “Baltijas Asociācija – transports un loģistika” (BATL) ir pret plānotajiem grozījumiem likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kas faktiski maina esošo valsts atbalsta sistēmu pēc būtības, nosakot, ka pašvaldība būs tiesīga samazināt piešķiramo nekustamā īpašuma nodokļa atlaides komersantiem. Tas faktiski nosaka to, ka katrai pašvaldībai vienpersoniski būs tiesības lemt par nodokļu atlaides piemērošanu vai nepiemērošanu.

BATL vēstulē Latvijas Republikas Prezidentam aicina neizsludināt likuma grozījumus. Sākotnēji grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” paredzēja tehniska rakstura izmaiņas, lai likumā noteiktā kārtība par speciālās ekonomiskās zonas noteikšanu un nodokļiem varētu tikt piemērota Latgales ekonomiskajai zonai. Taču pretēji tam tika pieņemti priekšlikumi, kas būtiski maina līdzšinējo nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nosakot pašvaldībām tiesības samazināt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides pēc šobrīd nekonkretizētiem kritērijiem, proti, pēc saviem ieskatiem.

Ņemot vērā, ka likums neparedz kritērijus diferencētu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai, mūsu ieskatā minētie grozījumi rada neierobežotas tiesības konkrētai pašvaldībai un tās amatpersonām tiešā veidā ietekmēt un iejaukties kapitālsabiedrību darbībā, negatīvi ietekmēt uzņēmumu savstarpējo konkurenci, apgrūtināt kapitālsabiedrību saimniecisko darbību u.tml. BATL uzņēmumu ieskatā šādi grozījumi var nepamatoti un nesamērīgi ietekmēt uzņēmējdarbības un investīciju vidi gan Ventspils, gan Rīgas brīvostās.

Inga Antāne, BATL prezidente: “Uzskatu, ka šāda veida likuma grozījumi ar tik būtisku ietekmi nedrīkst tikt pieņemti sasteigtā likumdošanas procesā bez iepriekšējas izvērtēšanas un saskaņošanas ar sociālajiem partneriem, tostarp, uzņēmējiem. Nav pieļaujama sasteigta grozījumu iekļaušana pēdējā lasījumā, neizvērtējot to ietekmi uz brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās strādājošiem komersantiem (kapitālsabiedrībām) un nekonsultējoties ar nozares pārstāvjiem un ekspertiem. Tāpat, pieņemot grozījumus, nav vērtēta tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību kopumā un nav zināma to saderība ar Eiropas Savienības normām, kas var radīt papildus slogu gan uzņēmumiem, gan valsts un pašvaldību budžetam. Turklāt atšķirīgs tiesību normu regulējums pašvaldībās var novest pie atšķirīgas valsts atbalsta sistēmas, kas kropļo konkurenci un pēc būtības ir pretrunā ar Eiropas Savienības (ES) vienlīdzīgas konkurences tiesību normu nodrošināšanu.”

BATL uzskata, ka grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” nav atbalstāmi, jo tie nav pārdomāti, pietiekami izdiskutēti un ir pretrunā ar esošo valsts atbalsta sistēmu pēc būtības.
Biedrība “Baltijas Asociācija – transports un loģistika” pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus un Latvijas tranzīta un loģistikas nozarei nozīmīgus uzņēmumus — AS “Ventbunkers”, AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”, AS “KĀLIJA PARKS”, AS “Latvijas Naftas Tranzīts”, SIA “NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS”, AS “PKL Flote”, SIA “OSTAS FLOTE”, SIA “MINERAL-TANS-SERVISS”, AS “BALTIC COAL TERMINAL”, SIA “SEASTAR” un AS “Baltijas Ekspresis”.
2015. gadā BALT biedru uzņēmumu kravu apjoms veidoja vairāk kā 10 miljonus tonnu, kas ir 44% no kopējā Ventspils brīvostas kravu apgrozījuma, t.sk. beramkravas sastāda 95% no kopējā beramkravu apgrozījuma Ventspils brīvostā. Savukārt pārkraušanas jauda ir vairāk kā 28 miljoni tonnu gadā, kas sastāda 65% no visu Ventspils ostu terminālu pārkraušanas jaudām. Dzelzceļa pārvadātājs AS “Baltijas ekspresis” pārvadājis vairāk kā 2 miljonus tonnu, kas ir 4% no visiem kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu caur Latvijas ostām 2014.gadā.
Informāciju sniedza Inga Antāne, biedrības «Baltijas asociācija — Transports un Loģistika» prezidente

Vairāk informācijas skatīt www.batl.lv

Uzziņai: Mob. +371 28825258